คือ มือขาด เท้าขาด ทั้งมือและเท้าขาด หูขาด จมูกขาด ที่ทั้งหูทั้งจมูกขาด นิ้วมือนิ้วเท้าขาด. อิมัสสะมิง อาวาเส, อิมัง เตมาสัง, มึงซื้อบ้าง กูซื้อบ้าง อุเปมิ. เมื่อหนูไม่ได้หลวงพี่ หนูก็ไม่อยากให้คนอื่นได้. “พีระมิด…มิได้ถูกสร้างเสร็จ…เพียงชั่วข้ามคืน.”

ทำไม บวชพระ แล้ว ห้ามบวช เณร

ทำไม บวชพระ แล้ว ห้ามบวช เณร

“Atomic Pills” คาเฟ่สุดอร่อยแต่มาแบบแคลอรีต่ำ ทานได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะทุกจานถูกเลือกโดยคุณหมอ! วินิจฉัยบัณเฑาะก์ (ปัณฑกวัตถุ). ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอนที่ 1. แถวบ้าน ผมไม่ได้ครับ ส่วมมากจะให้เด็กๆที่เป็นลูกหลานบวชเณรเอาครับ จะกี่คนก็ว่าไป….. บ้างก็ว่าต้องหาคนอื่นมาบวชคั่น และจะต้องบวชเป็นจำนวนเลขคี่ คือ 1 คน three คน….. เพราะจิตต้องอาศัยกาย เว้นแต่ท่านผู้แยกกายแยกจิตได้ กายจึงไม่เป็นอุปสรรคกับจิต ..

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นการออกบวชทางกาย และยังต้องมีลัทธิวิธีในการบวช ดังออกบวชเป็นภิกษุ เป็นสามเณร ก็จะต้องปฏิบัติพิธีการบวช เมื่อบวชแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรักษาปฏิบัติในสิกขาตามหน้าที่ของผู้บวช ในการนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการบออกบวชอีกอย่างหนึ่ง คือการออกบวชทางใจ ได้แก่ การปฏิบัติทางใจ ให้เกิดความสงบระงับตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า. การออกบวชทางจิตใจเป็นข้อสำคัญ ถ้าจิตใจไม่ออก ดังเช่นจิตใจยังฟุ้งซ่านไปในเรื่องของโลก ในเรื่องของบ้านที่ได้ออกมาแล้ว หรือในทางใดทางหนึ่งในภายนอก ก็จะพาให้ร่างกระสับกระส่ายไปด้วย ไม่สามารถจะปฏิบัติในสิกขาของผู้บวชได้ เพราะฉะนั้น การบวชที่สมบูรณ์ก็จำเป็นที่จะออกบวชทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง. นายไพรวัลย์ วรรณบุตร สวมเสื้อยืดสีขาวหลังทำพิธีลาสิกขาต่อพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ (ที่สองจากซ้าย) ซึ่งเป็นพระนักเทศน์ที่เขาให้ความเคารพและสนิทสนมกัน โดยมีพระมหาสมปอง (ขวา) ร่วมเป็นพยานที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.

นักร้องหนุ่มไม่สำนึก พราวด์นั่งแท่นลูกรักทำผิดก็แค่ขอโทษ “มาดามกุ๊งกิ๊ง” มาแล้วย่ะทุกคน ตามมาแซ่บ มาเผือกกันเร็ว คิดว่าเดาไม่ยาก ทุกคนรู้เชื่อเดี๊ยน… แม้การบวชถือ ศีล eight ครึ่งวันก็มีอานิสงค์ จะกล่าวไปใยถึงการบวชเณร ห้าไฟ หรือบวชพระ three วัน 5 วัน 7 วัน หรือ15 วัน .. กันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า. คนมีโรคอันจะติดต่อกัน โรคไม่รู้จักหาย โรคเรื้อรัง ได้แก่โรคเรื้อน มาว่าโรคฝี เช่นฝีดาษและสุกใส หัด โรคกลาก โรคพยาธิ โรคหืด โรคลมบ้าหมู โรคเป็นผลแห่งบาป โรคเรื้อรังเช่นริดสีดวงและกามโรค โรคอัมพาต โรคเอดส์ คนเป็นโรคเหล่านี้ที่รักษาหายเป็นปกติแล้ว รับให้บรรพชาได้. AWAKE ดับฝันวันสิ้นโลก สัปดาห์นี้ ดูหนังกับหมี รีวิวภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก Netflix ที่จะทำให้ทุกคนต้องหวนกลับมาดูการนอนหลับของตัวเอง ว่าเวลาที่นอนนั้นเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วหรือไม่ใน “… AWAKE ดับฝันวันสิ้นโลก…” ศาสนาพุทธอาจถูกตำหนิว่า ไม่มีการคัดกรองผู้ที่เหมาะสมเข้ามาบรรพชาหรือบวช ทำให้ขาดความเลื่อมใสศรัทธา ศาสนาก็ไม่ยั้งยืน ไม่กว้างขวาง ไม่เป็นที่เคารพ ..

นิสสัยภายนอก คือปัจจัยเครื่องอาศัยที่จำเป็นสำหรับผู้บวช ก็คือเที่ยวบิณฑบาต นุ่งห่มผ้าบังสุกุล อยู่โคนต้นไม้ ใช้ยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า ดังที่ได้บอกกันเมื่ออุปสมบทเสร็จใหม่ นั้นแล้ว. พระมหาอดุลย์ ยโสธโร, เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องบัณเฑาะก์กับการบรรลุธรรม, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระมหาสักชาย กนฺตสีโล, การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, เพศและความเป็นชายในพุทธศาสนา กับการควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) น.3-25. แต่ไม่ได้..ตัดหนทาง..จำกัดมรรคผล..ของคนพิการเหล่านั้น…คนพิการยังสามารถปฏิบัติในไตรสิกขา..คือ..ศีล..สมาธิ..ปัญญา…มีมรรคมีผลได้..ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีตัวอย่างปรากฏคือ…ขอทานเป็นโรคเรื้อนนานว่า..สุปปพุทธกุฏฐิ…ยังบรรลุโสดาบันได้..

ถ้าปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ครบ ๕ พรรษา จะไปไหนตามอำเภอใจที่ไหนไม่ได้เด็ดขาด เพราะยังไม่พ้นนิสัยพระผู้บวชใหม่ สังเกตดูพระที่อยู่กับครูบาอาจารย์ยังไม่ครบ ๕ พรรษา หลบหลีกข้อวัตรปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ไปก่อนจะเป็นพระที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อไปเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นไม่ได้มาตรฐาน เพราะขาดการฝึกไม่ครบขบวนการในภาคปฏิบัติจะทำให้ศาสนาเสื่อม จะเป็นพระวัดบ้านก็ไม่ใช่ เป็นพระวัดป่าก็ไม่ใช่ พระประเภทนี้ควบคุมตัวเองยังไม่ได้ จะไปไหนก็ไปตามใจ เห็นใครไปไหนก็จะตามไป ปีหนึ่งๆ เห็นรอบประเทศไทยตั้งหลายรอบ ถ้ามีโอกาสไปประเทศนอกได้ก็ไป เราเป็นชาวพุทธเป็นผู้อุปัฏฐากอุปถัมภ์พระต้องดูให้ดี สาเหตุที่ศาสนาเสื่อมมาจากเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ได้มาตรฐาน ลูกวัดก็ยิ่งแย่. ผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา ต้องสละทางโลกทุกอย่าง เช่น ไม่รับเงินรับทองหรือให้ผู้อื่นรับไว้เพื่อตน ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ฟังวิทยุ ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่เล่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่ให้ติดต่อกับผู้หญิง ทั้งหมดนี้เป็นความเสื่อม ความเศร้าหมอง สำหรับผู้ที่จะบวชประพฤติพรหมจรรย์ ก่อนจะบวชต้องไปอยู่วัดเป็นนาคถือศีล ๘ ฝึกท่องคำขานนาค และฝึกทานข้าววันละครั้งเดียวเหมือนกับพระ ตื่นแต่เช้าทำวัตรสวดมนต์ ฝึกห่มผ้า ครองผ้า ล้างบาตร เช็ดบาตร รักษาบาตร รักษาผ้าจีวร ศึกษาพระวินัยและมารยาทของความเป็นพระให้เข้าใจ เมื่อบวชเป็นพระจะได้ปฏิบัติไม่ผิดพลาด เมื่อฝึกได้ดีแล้ว ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเห็นสมควรจึงจะให้บวชได้. นักบวชอย่าไปติดเรื่องอยู่เรื่องฉัน เรื่องอ้วนเรื่องผอม เรื่องผิวพรรณ เรื่องสง่าราศี ให้เรานอนพออยู่ได้ ฉันพออยู่ได้ อย่าไปติดในรสชาติอาหาร น้ำปานะ โค้ก แป๊บซี่ เนยใส เนยข้น น้ำอ้อย น้ำตาล ปรมัตถ์ สมอ มะขามป้อม ตะไคร้ ขิงข่า โหระพา โกโก้ กาแฟ ลิโพ กระทิงแดง เอ็มร้อย ถ้าเราไปฉันอิ่มเหมือนกับเราฉันข้าวตอนเช้าก็เท่ากับเราบริโภคอาหารในยามวิกาลเหมือนกัน ให้เรารู้จักเบรกตัวเอง ให้มันอยู่แบบอดๆ อยากๆ หน่อย อย่าอยู่อย่างชูชก อย่าไปบริโภคเหมือนชูชก เราพยายามฝึกอดฉันน้ำปานะบ้าง อดฉันข้าวบ้าง อดฉันปรมัตถ์บ้าง ใจมันจะได้เกิดความฟุ้งซ่านบ้าง จะได้มีการทำใจให้สงบ เราจะได้อยู่เหนือธาตุเหนือขันธ์เหนือเวทนาทางกายบ้าง. เขาจะปลูกบ้านสร้างเมืองวัตถุถาวรอะไรก็ต้องมีพื้นฐาน เช่น ความคิดของเรานั้นถ้าอันไหนมันไม่ดีเราก็จะพูดจะทำขยายไปเรื่อยกลายเป็นพระอลัชชีไป ข้อวัตรปฏิบัติให้เราทำทุกๆ วัน ถ้าไม่ทำก็ไม่มีบุญที่จะเกื้อหนุน บางทีเราชอบขี้เกียจขี้คร้านเห็นแก่ตัว ไม่ชอบทำตามข้อวัตรระเบียบวินัย ทำให้จิตใจของเราหยาบมีมลทินเศร้าหมอง จิตใจของเราตกต่ำไม่มีกำลังจิตกำลังใจ มีแต่คิดเรื่องทางโลก มีแต่คิดอยากจะสึกเพราะเราไม่มีความดีให้กับตัวเอง ตราบใดถ้าจิตใจของเรามันยังเป็นคนชอบทำอะไรตามใจ ทำอะไรสบาย มันยังไม่ใช่จิตใจของพระ ผู้ที่บวชมาใหม่ที่ยังถือนิสัยอยู่มันจึงจำเป็นต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัย.

ทั่วโลกใช้งาน 5 จี เพิ่มวันละ 1 ล้านคน !! คนไทยไม่น้อยหน้าสิ้นปีนี้ทะลุ 5 ล้านคน โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุค 5 จี อย่างเต็มตัวแล้ว เมื่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือ โอปอเรเตอร์ ทั่วโลก… คือคนแก่ง่อนแง่น (ทำงานไม่ไหว) คนเปลี้ย คนมีอิริยาบถขาด หรือที่เรียกว่าเส้นประสาทพิการ. ได้แก่โรคเรื้อน มาว่าโรคฝี เช่นฝีดาษและสุกใส หัด โรคกลาก โรคพยาธิ โรคหืด โรคลมบ้าหมู โรคเป็นผลแห่งบาป โรคเรื้อรังเช่นริดสีดวงและกามโรค โรคอัมพาต โรคเอดส์ คนเป็นโรคเหล่านี้ที่รักษาหายเป็นปกติแล้ว รับให้บรรพชาได้. คนทุรพล คือคนแก่ง่อนแง่น (ทำงานไม่ไหว) คนเปลี้ย คนมีอิริยาบถขาด หรือที่เรียกว่าเส้นประสาทพิการ. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก .

และก็ห้ามพระภิกษุสามเณรเดินทางไปในสถานที่ไม่เหมาะสม ที่ญาติโยมไปท่องเที่ยวไปชมการละเล่นกัน เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก น้ำตก ชายทะเล ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ร้านขายเครื่องเสียง ขายเทป ขายซีดี วีดีโอต่างๆ หรือสถานที่ชุมนุมเดินขบวน ทุกวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะทำกันขยายผลไปเรื่อยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ คนหนึ่งทำได้อีกคนหนึ่งก็ทำตาม เหมือนกับถ้าเจ้าอาวาสขับรถหรือมีโทรศัพท์มือถือหรือตัดต้นไม้ ลูกวัดก็จะทำตาม ทีนี้จะบอกกันเตือนกันก็ไม่ได้ เพราะทุกคนก็ทำเหมือนๆ กัน กลายเป็นประชาธิปไตยไปหมด ธรรมาธิปไตยก็หายไป การกระทำเหล่านี้เป็นการเหยียบย่ำพระธรรมวินัยให้สูญหายไป ให้พระภิกษุสามเณรทุกท่านช่วยกันสืบทอดจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้รุ่นลูกรุ่นหลาน อย่าพากันทำลายทางอ้อม เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ใช้สอยได้อยู่อาศัยนี้ก็ได้มาจากพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางระเบียบแบบแผนไว้ดีแล้ว ให้เราพากันกตัญญูต่อท่าน เหมือนอย่างเราบริโภคผลไม้ เราก็ไม่ควรที่จะไปทำลายต้น ทำลายกิ่งก้านของต้นผลไม้นั้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพระภิกษุสามเณรที่ล่อแหลมต่อการประพฤติปฏิบัติจึงให้ควรระมัดระวัง. ทำไมจึงต้องบอกนิสสัย ๔ นี้ ก็เพราะว่าเมื่อออกจากบ้านจากเรือน มาเป็น อนาคาริยะ คือคนไม่มีบ้านไม่มีเรือน จะทำอย่างไร ? สังเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่านจะไม่ยุ่งกับเรื่องการขบฉันมาก มีอย่างไรก็ฉันอย่างนั้น ถ้าสิ่งไหนที่มันส่งเสริมกิเลสท่านจะไม่เอาด้วย และท่านก็จะสงวนรักษาพระเณรมาก ท่านจะห้ามไม่ให้พระเณรทำ ห้ามไม่ให้พระเณรฉัน มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าการขบฉันของพระเณรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารกลับกลายมาเป็นการขบฉันเพื่อส่งเสริมกิเลส มันถึงกับขวางกั้นคุณธรรมความดีไม่ให้เกิดมีขึ้นถ้าเราติดในเรื่องการฉัน ถึงแม้ในพระวินัยจะไม่ได้ห้ามไว้ แต่ถ้ามันทำให้พระเณรเสีย ทำให้พระเณรใจแตก ท่านก็จะถือว่าเป็นมหาภัยที่สุด ถ้าเป็นยาปรมัตถ์สมุนไพรที่ปรุงแต่งมากเกิน ท่านก็จะว่าเป็นยาเบื่อพระเบื่อเณร ถ้าเป็นน้ำปานะที่พิสดารเกินท่านก็จะว่าเป็นน้ำพาพระเมา พระเณรฉันแล้วเมาติดกันงอมแงม ไม่มีก็ถามหา บางคนตั้งแต่ยังไม่ได้บวชก็ยังไม่เคยได้ฉันของดีๆ แปลกๆ พิสดารอย่างนี้ ทำให้เพิ่มความหลงเข้าไปอีก หรือบางทีผู้ที่ไม่รู้มาพบเห็นเข้าก็จะเข้าใจว่าพระเณรฉันอาหารในเวลาวิกาลก็มี. เราบวชมาเป็นพระต้องฝึกรวดเร็วว่องไว คล่องแคล่ว อย่าให้เฉิ่ม อันไหนดีรีบทำ อันไหนไม่ดีรีบหยุด เห็นคนอื่นเขาทำดีก็ให้รีบทำ อย่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน ถ้ายังมีความขี้เกียจขี้คร้านอยู่นั้นไม่ใช่อารมณ์ของพระ เพราะพระจะไม่มีความขี้เกียจขี้คร้าน ถ้าเรามัวแต่เจริญสติเจริญสมาธิอย่างเดียวมันจะเชื่องช้า เฉิ่มติดสงบติดช้า ติดนั่งหลับ แต่พอเรามาทำอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วแล้วจะฟุ้งซ่าน ถ้าทำช้าๆ เฉิ่มๆ มันจะสงบดี นักปฏิบัติใหม่เลยเข้าใจว่าทำอะไรช้าๆ เฉิ่มๆ ดี ทำช้าก็ให้มันได้ ทำเร็วก็ให้มันได้ ครูบาอาจารย์สอนให้ทุกคนรวดเร็วว่องไว ฉะฉาน มองอะไรให้มันเข้าใจได้เร็ว มันจะได้แยกแยะอะไรผิดอะไรถูกได้รวดเร็ว การปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ทำได้ คนส่วนมากไปโทษสิ่งภายนอก ให้คุณสิ่งภายนอก ที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวเรา เพราะว่าศาสนาคือภาคปฏิบัติ ปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจเรา.

แจงพระแจ๊สเป็นชายบวชต่อได้.อ่านออนไลน์. ผมก็เคยบวช บวชหน้าไฟนี่บวชเณรนะ บวชวันเดียวจะได้อะไร.. © 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ.

คนพิการ คนตาบอดตาใส คนง่อย คือมีมือหงิกบ้าง มีเท้าหงิกบ้าง มีนิ้วหงิกบ้าง คือมีเท้าหรือขาพิการ เดินไม่ปกติ คนตาบอดมืด คนใบ้ คนหูหนวก คนทั้งบอดทั้งใบ้ คนทั้งบอดทั้งหนวก คนทั้งใบ้ทั้งหนวก คนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวก. คนมีอวัยวะบกพร่อง คือ มือขาด เท้าขาด ทั้งมือและเท้าขาด หูขาด จมูกขาด ที่ทั้งหูทั้งจมูกขาด นิ้วมือนิ้วเท้าขาด. 2566 อาจารย์คฑา เผย 2 ราศี เฮงยืนหนึ่งรับปีใหม่ ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีมังกร 1 ม.ค. คนตาบอดตาใส คนง่อย คือมีมือหงิกบ้าง มีเท้าหงิกบ้าง มีนิ้วหงิกบ้าง คือมีเท้าหรือขาพิการ เดินไม่ปกติ คนตาบอดมืด คนใบ้ คนหูหนวก คนทั้งบอดทั้งใบ้ คนทั้งบอดทั้งหนวก คนทั้งใบ้ทั้งหนวก คนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวก.

คนมีอวัยวะไม่สมประกอบ คนมีมือเป็นแผ่น คือนิ้วมือไม่ได้เป็นง่าม มีหนังติดกันในระหว่าง คนค่อมคือมีหลังโกง คนเตี้ยคือเตี้ยกว่าคนปกติ คนคอพอก คนตีนปุก คนแปลกประหลาดเพื่อน (ในทางเสีย) คือ สูงเกินบ้าง ต่ำเกินบ้าง ดำเกินบ้าง ขาวเกินบ้าง ผอมเกินบ้าง อ้วนเกินบ้าง มีศีรษะใหญ่เกินบ้าง มีศีรษะหลิมเกิน คนที่แก้หายเช่นคนมีมือเป็นแผ่น เมื่อตัดหนังตกแต่งให้เป็นปกติ ไม่ห้ามบรรพชา. คนมีมือเป็นแผ่น คือนิ้วมือไม่ได้เป็นง่าม มีหนังติดกันในระหว่าง คนค่อมคือมีหลังโกง คนเตี้ยคือเตี้ยกว่าคนปกติ คนคอพอก คนตีนปุก คนแปลกประหลาดเพื่อน (ในทางเสีย) คือ สูงเกินบ้าง ต่ำเกินบ้าง ดำเกินบ้าง ขาวเกินบ้าง ผอมเกินบ้าง อ้วนเกินบ้าง มีศีรษะใหญ่เกินบ้าง มีศีรษะหลิมเกิน คนที่แก้หายเช่นคนมีมือเป็นแผ่น เมื่อตัดหนังตกแต่งให้เป็นปกติ ไม่ห้ามบรรพชา. การบวชเป็นพระในพุทธศาสนา มีหลายเหตุผล ซึ่งปัจจุบันผู้ชายไทยมักบวชเพราะ… อภัพบุคคลเหล่านี้ ต้องห้ามบวชเพราะเพศบกพร่องก็มี เพราะประพฤติผิดพระธรรมวินัยก็มี เพราะประพฤติผิดต่อ (ผู้ให้) กำเนิดของเขาเองก็มี. ท่านได้ปรารภธัมมุเทส คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ ประการนี้ จึงได้ออกบวช. ดังนั้นผู้ที่ทราบจงช่วยกันชี้แจงและบอกกล่าวให้รู้กัน เพื่อช่วยกันดูแลป้องกันพระศาสนา เพื่อสังฆมณฑลจะได้บริสุทธิ์ต่อไป.

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระภิกษุหลายรูปในวัด ได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานในด้านต่างๆ อย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น พม่า เขมร และลาว เป็นต้น. ในวงการพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนานั้น ล้วนแต่มีทั้งด้านดี และด้านที่ไม่ดี ปะปนกันไป. แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงแง่ที่ให้ความสนุกสนาน เป็นความบันเทิง มากกว่าด้านอื่น ๆ เพราะฉะนั้นแล้ว จะผิดถูกอย่างไร ขอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลาย โปรดได้ช่วยชี้แนะด้วย.

ทำไมเขาจึงบำรุงด้วยอติเรกลาภต่าง ๆ มากมาย ? ก็เพราะเขามุ่งจะให้ผู้บวชเป็นสมณะที่ดี จะไม่มีสัปปายะคือความสะดวกสบายใจการที่จะเรียนปฏิบัติ เพราะฉะนั้น จึงควรทำสติคือความระลึก สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอ ว่าเขายิ่งบำรุงเท่าไร ก็จำเป็นที่จะต้องยิ่งทำความดีให้มากขึ้นเท่านั้น เพราะเขามุ่งเช่นนั้นเขาจึงทำนุบำรุง เมื่อมีสติเช่นนี้แล้วก็จะได้เกิดความไม่ประมาท. คนมีสิ่งเกี่ยวข้อง คือคนที่พ่อแม่ไม่ได้อนุญาต เป็นราชภัฏคือข้าราชการอันพระราชาเลี้ยง ตรงกับข้าราชการอยู่ในตำแหน่งได้รับพระราชทานเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยง คนมีหนี้สิน คนเป็นทาส คนจำพวกนี้หากทำภาระให้สิ้นสุดหรือสะสางแล้วก็สามารถบวชได้ เช่นบุตรได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ราชภัฏได้รับอนุญาตจากพระราชาหรือเจ้าหน้าที่เหนือตน คนมีหนี้สินใช้หนี้เสร็จแล้ว คนเป็นทาสได้รับปลดเป็นไทแล้ว รับบวชได้. คนมีเกี่ยวข้อง คือคนที่พ่อแม่ไม่ได้อนุญาต เป็นราชภัฏ คือข้าราชการอันพระราชาเลี้ยง ตรงกับข้าราชการอยู่ในตำแหน่งได้รับพระราชทานเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยง คนมีหนี้สิน คนเป็นทาส คนจำพวกนี้ทำหากภาระให้สิ้นสุดหรือสะสางแล้วก็สามารถบวชได้ เช่นบุตรได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ราชภัฏได้รับอนุญาตจากพระราชาหรือเจ้าหน้าที่เหนือตน คนมีหนี้สินใช้หนี้เสร็จแล้ว คนเป็นทาสได้รับปลดเป็นไทแล้ว รับบวชได้.

นิธิ เอียวศรีวงศ์, พระตุ๊ด-เณรแต๋ว, มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552. ขึ้นอยู่กับว่า “ใครเจริญอธิบาทสี่ได้ครบถ้วนมากกว่ากัน” .. พระเจ้าวิฑูฑภะเมื่อรับสั่งให้นับดู ไม่ทรงเห็นหมดไปแม้คนหนึ่ง. เออๆ ยังไงๆ มันก็ผิดเหมือนกันแหละ. หมายไว้ คนเหล่านี้ถูกห้ามบรรพชาแล้ว ก็เป็นอันถูกห้ามอุปสมบทด้วย.

คนเคยถูกอาชญาหลวง มีหมายปรากฏอยู่ คือคนถูกเฆี่ยนหลังลาย คือมีรอยแผลเป็นที่หลัง คนถูกสักหมายโทษ. อาการทางร่างกาย..ที่เรียกว่า..อาการ 32 ..มีผลต่อการภาวนา…หรือไม่? มีหมายปรากฏอยู่ คือคนถูกเฆี่ยนหลังลาย คือมีรอยแผลเป็นที่หลัง คนถูกสักหมายโทษ. อินเดียเดือด หญิงวัย 20 ถูกรถชนลากไปตามถนนกว่า 12 กม. แต่อาการ32ไม่ครบ..แค่ไหน..ถึงภาวนายังงัยก็ไม่ได้ผล?

ห้ามบางคนในคนเหล่านี้..ก็พอเข้าใจได้นะ..แต่บางคนในคนเหล่านี้..เขาห้ามทำไม..เช่น..คนมีอวัยวะบ่กพร่อง…ไม่สมประกอบ…คนพิการ..เป็นต้นนี้… พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า “ไม่เห็นเลยน่ะดี ถ้าเห็นก็ไม่ต้องพูด ถ้าจะพูดก็ต้องมีสติ…” คนเคยต้องปาราชิก เมื่ออุปัชฌาย์ไม่รู้และให้บวชไปแล้ว ต่อมารู้ในภายหลังพึงให้สึกเสียจากเพศพระ. พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ. เรื่องห้ามบัณเฑาะก์มิให้อุปสมบท. พระวินัยปิฎก เล่มที่ 4 มหาวรรค ภาคที่ 1.

คือคนที่พ่อแม่ไม่ได้อนุญาต เป็นราชภัฏ คือข้าราชการอันพระราชาเลี้ยง ตรงกับข้าราชการอยู่ในตำแหน่งได้รับพระราชทานเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยง คนมีหนี้สิน คนเป็นทาส คนจำพวกนี้หากทำภาระให้สิ้นสุดหรือสะสางแล้วก็สามารถบวชได้ เช่นบุตรได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ราชภัฏได้รับอนุญาตจากพระราชาหรือเจ้าหน้าที่เหนือตน คนมีหนี้สินใช้หนี้เสร็จแล้ว คนเป็นทาสได้รับปลดเป็นไทแล้ว รับบวชได้. พ่อแม่ของเด็ก รับบาตรมาเปิดดู ไม่เห็นมีอาหารอะไร อยู่ในบาตรเลย จึงได้จัดเตรียมอาหาร ทั้งคาวหวานไว้ เมื่อพระเถระ ออกมาจากห้องน้ำแล้ว จึงได้นิมนต์ท่าน ให้เข้าไปฉันในบ้าน หลังจากวันนั้น ตระกูลนี้ก็ได้บำรุงพระเถระจนถึงปัจจุบัน. ‘ทางเขตพระ’ ก็ให้พระรับผิดชอบเรื่องความสะอาด ผู้หญิงก็อย่าไปก้าวก่ายล้ำเขตพระ ‘ทางเขตผู้หญิงอุบาสิกา’ ทางพระทางเณร ลูกศิษย์ผู้ชายก็ไม่ให้เข้าไปกวาดตาด ให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าถิ่น “ถ้ามันก้าวก่ายกัน แสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติ..” ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่วัด กินข้าววัด เพราะวัดนี้เป็นสถานที่ฝึกพระฝึกเณร ฝึกญาติโยม เป็นสถานที่มุ่งพระนิพพาน “ไม่ว่าเราจะมีเหตุมีผลด้วยประการใดก็ตาม… ที่เรามาบวช ที่เรามาอยู่วัด พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ก็ให้เราประพฤติปฏิบัติกัน ถ้ามิเช่นนั้น ไม่ใช่ใครที่ทำให้ศาสนาเสื่อม ก็พวกเราเองนี้แหละ… ณ วัดแห่งหนึ่ง ในเมืองหลวง ของประเทศไทยเรา พระมหาสองรูป สนทนากันถึงเรื่อง การเดินทางไปต่างประเทศ.

ยิ่งเราเป็นผู้หญิง เราเป็นโยมวัด โทรศัพท์ไปหาผู้ชายเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด ไม่เหมาะ ไม่ควร “ถ้าใครทำแล้วก็แล้วไป เอาใหม่ ทำใหม่… “AtomicPills”คาเฟ่สายหวาน แต่แคลลอรี่ต่ำ! | พรุ่งนี้กินไรดี เอาใจสายคาเฟ่ผู้รักของหวานที่..