เขากล่าวว่าปรัชญานี้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง โดยการวางแผนทางการเงินทั้งหมดข้างต้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และคุณธรรม เป็นหลักพื้นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงความซื่อสัตย์ ความอดทน ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่จนเกินไป ปรัชญาของกษัตริย์ผู้ล่วงลับไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำให้อาณาจักรเป็น…